Logo Niemeijer Horeca
home

Bel ons direct op: 020 223 7537

Veilig betalen en bestellen

Messcherpe prijzen

Snelle levering

Voorwaarden Niemeijer Horeca

1. Algemeen


1.1. Onder ‘Niemeijer horeca’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de website verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Niemeijer horeca, gevestigd en kantoorhoudende te Berkel en Rodenrijs Nederland, en statutair gevestigd te Schagen, Nederland. Het hoofdkantoor van Niemeijer horeca is gevestigd op het adres: 
Jacob lennepkade 305A 
1054ZW, Amsterdam

E-mailadres: klantenservice@Niemijerhoreca.nl. Niemeijer horeca. is ingeschreven in het Handelsregister, KvK-nummer 78419468, BTW-nummer NL003331452B93


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Niemeijer horeca en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Niemeijer horeca (als verkopende partij) en een koper. Onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij enkel of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.


2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden geraadpleegd en opgeslagen. Voor zover dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


3. Het aanbod en de overeenkomst


3.1. Het aanbod ten aanzien van een product of dienst door Niemeijer horeca (“het aanbod”) geldt als herroepelijk en vrijblijvend tot het moment dat het door de koper aanvaard wordt. Het staat Niemeijer horeca tot dat moment vrij om het aanbod in te trekken of te herroepen, te vermeerderen of anderszins te wijzigen.


3.2. Indien het aanbod van Niemeijer horeca een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, waaronder voorwaarden omtrent het op voorraad of beschikbaar zijn van een product of dienst, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


3.3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten of diensten.


3.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


3.5. De overeenkomst tussen Niemeijer horeca en koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Niemeijer horeca (“de bestelling”) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


3.6. Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Niemeijer horeca onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


3.7. Niemeijer horeca kan binnen wettelijke kaders controleren of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Niemeijer horeca op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering specifieke voorwaarden te verbinden.


3.8. Niemeijer horeca zal, uiterlijk bij levering van het product of de dienst, de koper de volgende informatie (elektronisch) meesturen:
Het postadres van Niemeijer horeca waar de koper met schriftelijke klachten terecht kan;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 

4. Onjuistheden in het aanbod


4.1. Niemeijer horeca is niet gehouden om de bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een kennelijke fout, vergissing of verschrijving heeft gemaakt en
a.) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout, vergissing of verschrijving ging, of
b.) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Niemeijer horeca die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.


5. Prijzen


5.1. Alle prijzen van de producten en diensten die Niemeijer horeca aanbiedt zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000), inclusief verwijderingsbijdragen.


5.2. Alle prijzen van de producten en diensten die Niemeijer horeca aanbiedt zijn inclusief btw.


5.3. Alle prijzen van de producten en diensten die Niemeijer horeca aanbiedt zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.


5.4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijswijzigingen als gevolg van één van de situaties zoals omschreven in artikel 4.


5.5. In afwijking van artikel 5.4 kan Niemeijer horeca producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


6. Afzetgebied


6.1. Op dit moment worden door Niemeijer horeca enkel producten en diensten geleverd in Nederland en België.


7. Levering en levertijd


7.1. Niemeijer horeca zal zich inspannen om de in een bestelling opgenomen producten of diensten op de in het aanbod opgegeven verzenddatum na de orderbevestiging en ontvangst van de betaling, te verzenden, mits deze voorradig is. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Om vertraging te beperken wordt koper geadviseerd bij registratie een telefoonnummer te vermelden waarop hij overdag bereikbaar is.


7.2. De producten en diensten die Niemeijer horeca levert beantwoorden aan de overeenkomst conform de wettelijke waarborgen die artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek biedt.


7.3. Niemeijer horeca schakelt voor de levering van sommige producten of diensten derde partijen (hulppersonen) in. In de orderbevestiging wordt vermeld met welke partij contact kan worden opgenomen met vragen over de levering.


7.4. Als plaats van levering geldt het adres binnen het afzetgebied (artikel 6) dat de koper aan Niemeijer horeca kenbaar heeft gemaakt.


7.5. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Na annulering als bedoeld in de vorige zin zal Niemeijer horeca het bedrag dat de koper heeft betaald onverwijld, althans binnen 14 dagen, terugbetalen.


7.6. Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 2000). zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Niemeijer horeca.


7.7. Niemeijer horeca is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Niemeijer horeca gedragen.


8. Veilig betalen


8.1. Niemeijer horeca biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen voor de door haar aangeboden producten en diensten:
Creditcard (Mastercard, Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPalaccount geld overmaken. Per aanbod is het de keus aan Niemeijer horeca om deze betaalmethode wel of niet beschikbaar te stellen.
iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren.
Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.


9. Garantie


9.1. Niemeijer horeca verleent op de door haar geleverde producten en diensten enkel de garantie die wordt vermeld op de webpagina van dat specifieke product of die specifieke dienst onder het kopje ‘specificaties’. Indien op deze pagina geen garantie wordt vermeld, verleent Niemeijer horeca geen garantie ten aanzien van het betreffende product of de betreffende dienst.


10. Herroepingsrecht Producten


10.1. Gedurende veertien dagen na de dag waarop de koper, zijnde een consument, of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen (“de bedenktijd”), is de koper, zijnde een consument, gerechtigd om de koopovereenkomst op afstand zonder opgave van reden te ontbinden op de wijze zoals omschreven in artikel 10.8. Het is Niemeijer horeca toegestaan te vragen naar de redenen voor de herroeping, maar de koper is niet verplicht die vragen te beantwoorden.


10.2. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
a) producten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Niemeijer horeca geen invloed heeft;
b) pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer
c) van producten die:
zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
snel kunnen bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
losse exemplaren van kranten en tijdschriften.


10.3. Na ontbinding dient de koper onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 10.1 bedoelde verklaring de door koper ontvangen goederen terug te zenden aan Niemeijer horeca. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Niemeijer horeca betaalde, welke teruggave binnen veertien dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding door Niemeijer horeca plaatsvindt.


10.4. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Niemeijer horeca retourneren conform de door Niemeijer horeca verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


10.5. In geval van discussie rust het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij de koper.
Niet fysieke producten of diensten


10.6. Indien een overeenkomst ziet op de levering van een niet fysiek product (zoals digitale inhoud) of een dienst begint de looptijd van de bedenktijd van veertien dagen als bedoeld in artikel 10.1 te lopen vanaf de dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.


10.7. Het bepaalde in artikel 10.1 geldt voorts niet in geval van diensten:
waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Niemeijer horeca geen invloed heeft;
die reeds volledig zijn uitgevoerd, indien (a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de koper en (b) de koper heeft verklaard dat de koper zijn herroepingsrecht verliest zodra Niemeijer horeca de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald;
betreffende gokactiviteiten waarbij bij kansspelen een inzet met een waarde in geld wordt gedaan, met inbegrip van loterijen, casinospelen en weddenschappen en loterijen. 

 

Wijze van herroeping

10.8. Met in achtneming van bovenstaande voorwaarden kunt u uw herroepingsrecht inroepen en de overeenkomst ontbinden via uw “Mijn Niemeijer horeca account”. Indien gewenst kunt u ook mailen naar support@niemeijerhoreca.nl, of gebruik maken van het aanvraagformulier voor annulering en deze opsturen naar Niemeijer horeca.nl t.a.v. Customer Service, o.v.v. annuleringsaanvraag, Edisonstraat 5 2652 XS Berkel en Rodenrijs


Kosten van herroeping

10.9. De volledige kosten voor het retour sturen van een product, nadat de koopovereenkomst tijdens de bedenktijd is ontbonden, zijn voor rekening van koper. Retourkosten kunnen afwijken in verband met de grootte, het gewicht, de aard, het volume van het product en de gekozen verzendmethode. De koper mag bepalen op welke wijze het product zal worden teruggestuurd. De volledige retourkosten kunnen hoger uitvallen dan de verzendkosten die door de koper in eerste instantie zijn betaald.
 

Gevolgen van herroeping

10.10. Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden betaalt Niemeijer horeca het bedrag dat betaald is voor het product, uiterlijk 14 dagen nadat het beroep van koper op zijn herroepingsrecht door Niemeijer horeca is ontvangen, terug via dezelfde betaalmethode als het methode van bestellen. 


11. Overmacht


11.1. Niemeijer horeca is gerechtigd de koopovereenkomst tussen haar en koper te ontbinden indien Niemeijer horeca haar verplichtingen onder de overeenkomst wegens overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Niemeijer horeca kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren aan Niemeijer horeca. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Niemeijer horeca betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.


12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegd gerecht


12.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Niemeijer horeca en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbank te Alkmaar is exclusief en bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.


13. Persoonsgegevens


13.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden door Niemeijer horeca nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Niemeijer horeca.


13.2. Niemeijer horeca zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt. In geval van levering door derden zal Niemeijer horeca dit kenbaar maken bij de klant zodat de klant op hoogte is dat essentiële gegevens voor het mogelijk maken van de levering worden doorgegeven aan de leverancier/transporteur.


 

januari 2023